Přítomni: viz prezenční listina

 

PROGRAM:

  

1.    Předseda SUZ zahájil zasedání, Mgr. Lancoš seznámil přítomné s výsledkem kontroly hospodaření SUZ za rok 2018, zároveň byl předložen ke schválení rozpočet na rok 2019, který byl jednohlasně schválen, viz prezenční listina.

 

2.    Pan předseda informoval o schůzce s ministrem školství, které proběhlo 10.1.2019. Za SUZ se jednání, kterého se spolu s ním zúčastnila Ing. Porvichová, Ing. Mihulka. Hovořilo se zejména o případném testování žáků ZŠ na studijní předpoklady, což by mohlo v budoucnu nahradit přijímací řízení na obory zakončené maturitou. Dále bylo přislíbeno, že školy v průběhu února obdrží podrobné návody na zpracování podkladů k novému způsobu financování RŠ. Ministr školství připustil, že nedostatečné počty žáků v učebních oborech jsou způsobeny z velké části špatnou prezentací učňovských oborů v mediích.

  

3.    Pan Mihulka prostřednictvím předsedy SUZ informoval přítomné o jednání Tripartity.

  ·         Vláda ČR počítá s 15 % navýšení platů pedag. pracovníků i v roce 2020

 ·         Probíhají jednání o katalogu prací, podle kterého by vychovatelé měli být zařazeni o jednu platovou třídu výše.

 

 Diskuse byla vedena převážně na téma revize RVP.

 Byl vznesen požadavek na zahájení jednání o přeřazení ředitelů škol do vyššího platového stupně, kde by bylo zohledněn nárůst odpovědnosti, administrativy a navýšení požadavků na BOZP.

 

Rozšířené předsednictvo odsouhlasilo:

 ·         zaslání stanoviska SUZ k probíhající revizi RVP,

 ·         nutnost řešit dlouhodobou nepříznivou situaci zajištění fungování škol z pozice nepedagogických pracovníků a jejich finanční demotivaci,

 ·         zahájení jednání o možnosti posunu ředitelů škol do vyšší platové třídy

 ·         zachování současného stavu maturitní zkoušky (volba mezi matematikou a CJ)

 

           Toto stanovisko bude zasláno: ministrovi školství, člence Výboru pro vědu,  vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Mgr. Valachové, náměstkovi Ing.  Píclovi,

  

 

5.    Rozšířené předsednictvo potvrdilo další termín zasedání v Hustopečích Ohradní 57 ve středu 27.3.2019 od 17.00 hod. Ubytovat se můžete od 14:00hod.

 

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

 

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

 

V Praze dne  16.1.2019

 

Další informace