Přítomni: viz prezenční listina

PROGRAM:

 

1.     Předseda SUZ zahájil zasedání

 

2.     NUV obdržel připomínky škol k jednotným ZZ; nám. Pícl prostřednictvím předsedy SUZ poděkoval za připomínky

 

3.     Ohledně navýšení platů pedagogů a nepedagogů od 1.9.2018 – vzhledem k tomu, že se reforma financování odkládá, dopis premiérovi a ministryni financí je bezpředmětný

 

4.     Seznámení s dopisem Asociace krajů ČR (dopis ze 7.9.2018) ohledně centrálně zadávaných přijímacích zkoušek se stanovením hranice úspěšnosti a stejných podmínek pro školy zřizované kraji, obcemi i soukromé školy. Pedagogická komora je proti.

 

5.     Příprava a seznámení s návrhem dopisu pro ministra školství (viz předchozí bod): Dlouhodobě upozorňujeme na problematiku a požadujeme zastoupení v komisi, která se bude problematikou zabývat (Ing. Porvichová).

 

     6.     Všichni členové zaplatili členské příspěvky

 

7.     Rozšířené předsednictvo odsouhlasilo další termín zasedání v SOU, Praha 4, Ohradní 57 ve středu 14.11.2018 od 10.00hod.

 Diskuse:

 -        V nabídce akreditovaných vzdělávacích akcí, které je možné financovat ze „šablon“, chybí odborná školení a semináře určená pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku. Je třeba na MŠMT zjistit, kdo má na starost  přípravu výzev

 -        Ing. Mihulka  - seznámení s finančním návrhem na rok 2019 a 3 rozvojovými programy do konce tohoto kalendářního roku

 -        Článek v MF Dnes : Seznam nejhorších středních škol (ředitelé – členové SUZ -  většiny uvedených škol nesouhlasí s neobjektivním informování veřejnosti)

  

Zápis provedla:   Mgr. Jana Fialová

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

  

V Praze dne  27.9.2018

 

Další informace