1. Předseda SUZ zahájil zasedání

2. Předseda seznámil přítomné s jednáním k problematice připravovaných změn financování regionálního školství, kterého se zúčastnil na MŠMT.

3. Předseda dále informoval o setkání s poslankyní Mgr. K. Valachovou, které bylo zaměřeno na nedostatečnou výši finančních prostředků na pokrytí letošních rozpočtů škol.

4. Předseda sdružení informoval o chytaném jednání s prezidentem UZS ohledně snížení příspěvků a o jednání s konzultantem KB, na základě kterého byla uzavřena nová smlouva s bankou. Bankovní poplatky budou výrazně sníženy.

5. Rozšířené předsednictvo odsouhlasilo termín zasedání v SOU, Praha 4, Ohradní 57 v úterý 15.5.2018 od 10:00 hod.

Diskuse:
- diskutovalo se převážně o rozpočtovém řízení, které na jednotlivých školách právě probíhá a bylo zjištěno, že chybí finance na platy.
- zástupci jednotlivých škol hlasovali o návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Z celkového počtu 43 přítomných, bylo pro zavedení reformy 40 účastníků, 3 byli proti a nikdo se nezdržel hlasování.
- bylo navrženo, že SUZ pošle formou otevřeného dopisu premiérovi, ministrovi školství, poslankyni Valachové, do Učitelských novin, ČTK Stanovisko SUZ ČR,z.s. k odkladu reformy.

 

Zápis provedla: Yvona Petrošová
Zápis ověřil předseda SUZ Karel Dvořák

V Praze dne 23.3.2018

Další informace