Přítomni: viz prezenční listina

  

1.     Předseda SUZ zahájil zasedání

 

2.     Poradní sbor zaměstnavatelů – paní Mgr. Jonová, ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb z Šumperku, poděkovala všem za informace, které ji písemně poslali. Přítomní účastníci zasedání vyjádřili požadavek k úpravě daňových předpisů pro firmy tak, aby spolupráce mezi nimi a školami mohla fungovat. Zaměstnavatelé jsou závislí na hospodářském výsledku a spolupráce se školami je pro ně neproduktivní.

 

3.     Předseda SUZ zajistí schůzku s ředitelem Bannertem, případně náměstkem Píclem ohledně financování svářečských kurzů, autoškol a financování vychovatelů i nepedagogických pracovníků.

 

4.     Účastníci zasedání konstatovali, že k nové vyhlášce týkající se chemických látek nemají připomínek.

 

5.     Široká diskuse se rozvinula ohledně návrhu vyhlášky č. 13. o odejmutí UOV udělovat výchovná opatření. Stanovisko SUZ bude zpracování jako zásadní připomínka a odesláno UZS.

 

6.     Příští rozšířené zasedání předsednictva členů SUZ proběhne 31. 1. 2018 v 10:00 hod. v SOU Ohradní 57, Praha 4

 

 

Usnesení:

 Na rozšířeném zasedání předsednictva SUZ přijali účastníci následující usnesení:

  

V nově navrhovaném §2a vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění, požadujeme zrušit odstavce:

 4),5) a 6) bez náhrady, tedy umožnit:

 

·       aby ve víceoborových třídách oborů vzdělání s výučním listem kategorie E a H i ve více oborových třídách oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie M a L byla možnost vzdělávat žáky více oborů, než je v návrhu uváděný počet

·       aby byla možnost vzdělávat ve víceoborové třídě jak obory s talentovou zkouškou, tak i obory bez této zkoušky

 

Zkušenosti škol, které uvedené obory vyučují, ukazují, že 

·       víceoborové třídy s větším množstvím oborů, než uvádí návrh, jsou v mnohých případech nutností (malý zájem o společensky žádaný obor, ekonomická situace)

·       kombinace oborů s talentovou zkouškou a bez talentové zkoušky v jedné třídě je bezproblémově možná

 

Požadujeme, aby pro učitele odborného výcviku byla zachována možnost udělit výchovná opatření bez právních důsledků, tedy pochvaly, napomenutí, důtky. K tomu navrhujeme úpravu textu § 31, odst.1 Školského zákona

 

Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo jím pověření pedagogičtí pracovníci školy (školského zařízení).

 

PH max:

 Požadujeme, aby byla zpracována jednotná a jednoznačná metodika výpočtu nároku školy na finanční prostředky na platy pedagogů a předána k připomínkování s dostatkem času na formulaci připomínek

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

 

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

 

V Praze dne  15.11.2017

 

Další informace