Přítomni: viz prezenční listina

  

1.     Předseda SUZ zahájil zasedání

  

2.     Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření SUZ, ze které přečetl předseda KS zprávu. Seznámil účastníky s podrobnými náklady a výnosy a upozornil na záporný hospodářský výsledek. Stav finančních prostředků SUZ ke dni 31.12.2016 činí 191.369,95 Kč.

 

3.     Předseda přednesl přítomným Informace z jednání na MŠMT, týkající se změny zařazení UOV do vyšších platových tříd.

  

4.     Zasedání se zúčastnili zástupci z MŠMT: náměstkyně ministra školství Mgr. Dana Prudíková, Mgr. Vítězslav Němčák a Mgr. Štěpánka Thérová, ktreří zjišťovali případné požadavky škol, týkajících se odborníků z praxe ve vztahu k připravované novele zákona o pedagogických pracovnících. Paní náměstkyně se dále vyjádřila k požadavkům ředitelů škol, které v současnosti ministerstvo řeší: nedostatek odborných učitelů na středních školách a učilištích; nedostatek odborných učitelů z praxe; platové zařazení UOV; požadavek na pedagogické minimum.

 

5.     Předseda přítomné informoval o stavu jednání ohledně Kolektivní smlouvy s Odborovým svazem KOVO. Tato kauza je v současnosti v řešení s prezidentem UZS ČR Ing. Horeckým, kterého pan K. Dvořák požádal o odbornou pomoc.

  

6.     Účastníci zasedání se dohodli na konání rozšířeného výjezdního zasedání předsednictva členů SUZ v Hustopeči, které se bude konat 11.5.2017.

  

7.     Příští rozšířené zasedání předsednictva členů SUZ proběhne 5.4.2017 v 10:00 hod. v SOU Ohradní 57, Praha 4

  

 

Usnesení:

Na rozšířeném zasedání předsednictva SUZ přijali účastníci následující usnesení:

 

1.     SUZ jednohlasně podporuje záměr ministryně školství týkající se rozpočtu na rok 2018 a následující roky tak, aby:

 ·       rozpočet kapitoly MŠMT významně rostl po následující tři roky;

 ·       byly navyšovány platy učitelů s cílem dosažení 130 % průměrného platu v roce 2020;

 ·       byly dostatečné prostředky na kariérní řád a změny financování regionálního školství;

 ·       byl postupně snižován počet dětí ve třídách a dělené hodiny ve vybraných předmětech.

  

2.     Prohlašujeme, že SUZ bude nadále úzce spolupracovat s MŠMT na přípravách týkajících se změn financování regionálního školství.

 

3.     Všichni účastníci jsou  přesvědčeni, že připravovaný kariérní řád, aby byl plně funkční, musí být co nejjednodušší, nejpřehlednější a musí řešit pozice UOV, vychovatelů a pozice ředitelů.

 

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

  

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

 

 

 

V Praze dne  1.2.2017

 

 

 

Další informace